Vergi Barışıyla Mükelleflere Sağlanan İmkânlar

VERGİ BARIŞIYLA MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKÂNLAR

“Kanunun mükelleflere sağladığı en büyük olanak, matrah/vergi artırımı yapılan takvim yılı ya da yılları için vergi incelemesine tabi olmamaktır.”

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile motorlu taşıtlar vergisi ve gümrük vergileri de dahil olmak üzere kesinleşmiş vergi borçları, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve vergi cezaları gibi borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere vergi incelemesine tabi olmama ayrıcalığı, işletmelerde fiili durumla kayıtlardaki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş tutarları arasındaki uyumsuzların cezasız düzeltilmesi imkanı, aynı şekilde kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz olarak pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları getirilmiştir.

Vergi barışıyla mükelleflere sağlanan imkanlar.

Bu yasa ile vergisel anlamda sağlanan olanaklar aşağıdaki gibidir:

1. Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar

a) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 30/06/2016 olan kesinleşmiş alacaklara ilişkin;

- Vergi aslı için indirim veya terkin bulunmamaktadır. Vergi ziyaı cezasının tamamı silinmektedir. Vergi aslının tamamının yan sıra, vergi aslına bağlı gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe (19/08/2016) kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile özel usulsüzlük cezalarının %50’si ödenecektir.

- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara ait gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

b) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve Kanunun yayımlandığı tarihten öncesine ait kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar için;

- Vergi ziyaı cezasının tamamı silinecektir. Vergi aslının %50’si, vergi aslına bağlı gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenecek olup ayrıca özel usulsüzlük cezalarının %25’i ödenecektir.

- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %25’i ve bu tutara ait gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

c) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve Kanun yayımlandığı tarihten öncesine ilişkin inceleme ve tarhiyat safhasında olan alacaklar için;

- Vergi ziyaı cezasının tamamı silinecektir. Vergi aslının %50’si, vergi aslına bağlı gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenecek olup ayrıca özel usulsüzlük cezalarının %25’i ödenecektir.

- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %25’i ve bu tutara ait gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Matrah ve vergi Artırımı Bu Kanun ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir/kurum stopajı ve katma değer vergisine ilişkin vergi artırımı yapılmaktadır. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 dönemlerine istinaden yapılabilen vergi artırımına ilişkin, artırımın yapıldığı dönem ve vergi türü için daha sonra başka bir tarhiyat yapılamayacaktır. Matrah ve vergi artırımından faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil)  kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular sonucunda hesaplanacak tutarlar; tek seferde ödenebileceği gibi, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecektir. Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

a) 6 eşit taksit için 1,045

b) 9 eşit taksit için 1,083

c) 12 eşit taksit için 1,105

d) 18 eşit taksit için 1,15 Katsayısı ile çarpılacaktır.

Bu işlem sonucu hesaplanan nihai tutar, seçilmiş olan taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

Vergi barışıyla mükelleflere sağlanan imkanlar.

3. Kayıtların Düzeltilmesi

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara için cezasız ve faizsiz olarak kayıtlarda düzeltme yapma imkanı getirilmiştir. İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil)  kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

İşletmeler, fiilen mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

Genel KDV oranına (% 18) tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların beyan edilen bedeli üzerinden % 10, indirimli orana (% 1 ve % 8) tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların beyan edilen bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanarak KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen emtia bedeli üzerinden ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün olmakla birlikte, beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden hesaplanarak ödenen katma değer vergisi tutarının indirimi mümkün değildir. Ayrıca bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılamayacaktır.

4. varlık Barışı Gerçek ve tüzel kişiler;

- Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

- Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını,

İlgili maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar beyan etmeleri durumunda, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Mükellefler, bu kapsamda bildirdiği ve beyan ettiği tutarları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedebilecektir. Ayrıca, bu yasa kapsamında beyan edilen varlıkların vergi tahakkuk etmeden işletmeden çekilmesi mümkündür.

Kanunun mükelleflere sağladığı en büyük olanak; matrah/vergi artırımı yapılan takvim yılı ya da yılları için vergi incelemesine tabi olmamaktır. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için mükelleflerin; hem gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımı, hem de katma değer vergisinde vergi artırımı yapması gerekmektedir.

Kanunun matrah/vergi artırımı hükümleri ile borçların yapılandırılması hükümlerinden yararlanabilmek için 25/11/2016, kayıtların düzeltilmesi hükümlerinden yararlanabilmek için ise 30/11/2016 tarihine kadar başvuru ve beyanda bulunulması gerekmektedir

keyboard_arrow_up

Copyright © 2018 Palamut Group. All Rights Reserved.

Maverainteraktif